Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez naszych Klientów w związku z korzystaniem z naszych usług.

Respektujemy zasady określone w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych, w szczególności w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie        o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) – zwanym dalej „RODO”.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania Państwa danych osobowych jest Bartosz Mataj, NIP 8522677496, REGON: 520605380,  adres e-mail: b.mataj@mahone.pl , zwany dalej Administratorem

Pozyskanie danych, cel i okres ich przetwarzania

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
 2. na podstawie i w zakresie zgody udzielonej przez Panią / Pana (art. 6 ust. 1 lit a RODO) w celu:
 3. zarządzania ryzykiem, weryfikacji informacji podanych w celu zawarcia umowy z Administratorem, oceny zdolności kredytowej, ryzyka związanego z udzieleniem pożyczki i ustanowienia prawnych zabezpieczeń, w tym ryzyka wystąpienia opóźnienia w spłacie pożyczki,
 4. promocji produktów i usług Administratora,
 5. promocji produktów i usług podmiotów trzecich
 6. rejestracji spotkania w celu zawarcia umowy  z Administratorem
 7. gdy jest to niezbędne do podjęcia i realizacji czynności prawnych na Pani/Pana żądanie, w tym do podjęcia i realizacji zobowiązań umownych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), tj.  w celu:
 8. podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy z Administratorem, w tym w celu dokonania badania zdolności finansowej i analizy ryzyka finansowego,
 9. realizacji zawartej z Administratorem umowy,
 10. dokonania czynności prawnej przez  Administratora na Pani / Pana żądanie,
 11. gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), tj. w celu:
 12. realizacji obowiązków Administratora wynikających z przepisów prawa, w szczególności przepisów dotyczących przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, przepisów księgowych, podatkowych, przepisów regulujących produkty i usługi oferowane przez Administratora, w szczególności w zakresie sposobu ich udostępniania, dostosowania do potrzeb, preferencji klientów,
 13. zapobiegania przestępstwom dokonywanych na szkodę instytucji kredytowych, finansowych, pożyczkowych i płatniczych oraz ich klientów w szczególności zapobiegania wykorzystywania działalności Administratora do celów przestępczych,
 14. gdy jest to niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub stron trzecich (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), tj. w celu:
 15. marketingu bezpośredniego realizowanego w okresie trwania umowy zawartej z Administratorem, przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800 z późn. zm.)
 16. przesyłanie ofert oraz informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
 17. ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 18. wewnętrznych celów administracyjnych Administratora, w tym analizy portfela pożyczkowego, statystyki i raportowania wewnętrznego,
 19. zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego Administratora, w szczególności poprzez zapewnienie kopii zarchiwizowanych / zapasowych / awaryjnych.

Okres przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 1 celów przetwarzania, tj.:

 • w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody – do czasu jej wycofania,
 • w zakresie realizacji zawartej z Panią/Panem umowy lub innej czynności prawnej – do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie – w zakresie ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z tą umową lub inną czynnością prawną – do upływu okresu przedawnienia tych roszczeń, określonego przepisami kodeksu cywilnego. W przypadku, gdyby toczył się spór przed sądem lub innym organem, okres przedawnienia będzie liczony od dnia prawomocnego zakończenia postępowania i wyniesie 6 lat.

Odbiorcy danych

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w celach o których mowa w pkt. 1, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione innym odbiorcom danych osobowych , w tym w szczególności:

 • biurom informacji gospodarczej,
 • Biuru Informacji Kredytowej S.A.
 • podmiotom, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, tzw. podmioty przetwarzające, np. świadczące usługi: IT, księgowe, marketingowe,  windykacyjne, prawne, doradczo-kontrolne, telekomunikacyjne, kurierskie, podmiotom powiązanym osobowo, czy kapitałowo, a także podmiotom współpracującym lub wspierającym prowadzenie działalności przez Administratora. 

Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność podania danych
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych, przysługuje Pani /Panu:  prawo dostępu do treści danych (art. 15 RODO), prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO), prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO), prawo do ograniczenia przetwarzanych danych (art. 18 RODO), prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO), prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO). W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania tej zgody, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Czy musisz podawać nam swoje dane osobowe?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do zawarcia prowadzenia z nami współpracy.

Przekazywanie danych do państw trzecich
Administrator nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na naszych klientów, kontrahentów oraz ich pracowników/współpracowników.

Organy nadzoru

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Korzystanie z serwisu 

Użytkownicy winni korzystać z serwisu zgodnie z przepisami prawa polskiego, niniejszą polityką poszanowaniem praw i interesów osób trzecich, a w szczególności zobowiązani są do wskazywania zgodnych z prawdą danych osobowych.

Usługi świadczone przez Administratora za pośrednictwem serwisu polegają na dostarczeniu jego Użytkownikom informacji o finansowaniu.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualny brak dostępu do zasobów serwisu, a także może w każdej chwili zawiesić jego działalność bez konieczności informowania o tym jego Użytkowników.

POLITYKA COOKIES

Stosowanie Cookies

Usługodawca może stosować „cookies” (ciasteczka), czyli pliki, zawierające dane informatyczne,              w postaci plików tekstowych, które serwer zapisuje na urządzeniu końcowym (w szczególności komputer lub Urządzenie Mobilne) użytkownika danego serwisu, tak by odczytać je ponownie przy każdorazowym połączeniu się z Serwisem z tego urządzenia końcowego.

Zgodność stosowania Cookies z prawem

Zgodnie z art. 173 ust. 1 ustawy z 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r., Nr 171, poz. 1800) informujemy, iż podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies jest Usługodawca. Przedmiotowe działanie odbywa się zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, w szczególności z ustawą – Prawo telekomunikacyjne, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Brak ingerencji Cookies w urządzenia końcowe

Pliki cookies są ustawiane przy „wejściu” i „wyjściu” z Serwisu, nie są wykorzystywane do identyfikacji czy ustalania tożsamości poszczególnych Użytkowników. Wykorzystywanie Cookies nie powoduje zmian w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (tj. np. komputerze, Urządzeniach Mobilnych) jak i w oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych.

Cele wykorzystywania Cookies

Pliki Cookies mogą być wykorzystywane w celu:

 1. Dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 2. Udoskonalenia Serwisu, poprzez maksymalną indywidualizację treści wyświetlanych dla danego Użytkownika Serwisu;
 3. Tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 4. Utrzymania sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 5. W celu zoptymalizowania oferty reklamowej i marketingowej dla danego Użytkownika Serwisu, zarówno przez Usługodawcę jak i innych reklamodawców, a także partnerów biznesowych Usługodawcy.

Rodzaje plików Cookies

W ramach Serwisu stosowane są trzy zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”, „stałe” oraz „zewnętrzne”:

 1. Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczania Serwisu lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej) i służą do obsługi usług wymagających uwierzytelnienia w ramach danego Serwisu;
 2. „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika i służą do zapamiętania wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizacji interfejsu Użytkownika;
 3. „Zewnętrzne” pliki cookies (tzw. third parties cookies) umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania z Serwisu oraz dostarczanie użytkownikom treści reklamowych optymalnie dostosowanych do zainteresowań poszczególnych Użytkowników.

Prawo wykorzystywania Cookies przez Partnerów i reklamodawców

Pliki cookies zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Usługodawcą reklamodawców oraz Partnerów, na co Użytkownik wyraża zgodę.

Wyłączenie mechanizmu plików Cookies

Dostępne przeglądarki internetowe w ustawieniach początkowych akceptują pliki cookies. Każdy Użytkownik może jednak sprzeciwić się umieszczaniu plików cookies na jego urządzeniu końcowym. Co do zasady, by zmienić te ustawienia, należy skorzystać z opcji wyłączenia mechanizmu plików cookies w danej przeglądarce internetowej, zarówno na komputerach jak i Urządzeniach Mobilnych. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Warto jednak wspomnieć, że usunięcie plików cookies może doprowadzić do utraty możliwości korzystania z istotnych funkcjonalności Serwisu.